Subscription payment

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулна

API холболт хийгдэнэ

"QPay subscription payment" үйлчилгээ нь сар бүр харилцагчийн төлбөрийг автоматаар төлөгдөх учир харилцагч үйлчилгээгээ зогсоолгүй бизнес эрхлэгчид тогтвортой орлогыг бие болгоно

Хэрэглэгчийн ажиллагаа: Subscription payment үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж зөвшөөрөх үйлдэл хийнэ.