QCard wallet үйлчилгээ

QPay төлбөрийн үйлчилгээг өөрийн wallet application - д холболт хийх үйлчилгээ.

Бизнес эрхлэгч ККТТ ХХК тай холбогдож үйлчилгээний гэрээ байгуулна.

QCard wallet холболтоо хийлгэнэ

Үйл ажиллаагаандаа нэвтрүүлнэ