Android Pos

QPay android pos үйлчилгээ нь бизнес эрхлэгч танд олгож буй ухаалаг Pos үйлчилгээ юм. Энэхүү pos үйлчилгээг нэвтрүүлсэнээр бизнес эрхчлэгч төлбөрийн дүнгээ QR - р үүсгэн хэрэглэгчдээс Бүх банкны QPay уншигч, QPay wallet - р төлбөр хүлээн авах ба хялбар аюулгүй хурданаар үйлчилгээг үзүүлнэ.

Android Pos холболтоо хийлгэнэ

Android Pos тохиргоо хийлгэнэ

Үйл ажиллаагаандаа нэвтрүүлнэ